Προεκτάσεις

Στην παρούσα εργασία προσπαθήσαμε να εξετάσουμε το θέμα της Εξοικονόμησης Ενέργειας και της Ανακύκλωσης, καθώς και την μεταξύ τους σχέση. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του συγκεκριμένου διδακτικού υλικού δεν είχε μόνο ως στόχο την ενημέρωση-πληροφόρηση των μαθητών, αλλά και την αλλαγή και διαμόρφωση στάσεων και συμπεριφορών των μαθητών σε σχέση με την χρήση της ενέργειας καθώς και την αναγνώριση της ανάγκης για ανακύκλωση σε ατομικό, εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο.

Επιδιώξαμε μια μαθητοκεντρική, διαθεματική και επικοινωνιακή προσέγγιση, προωθώντας και την δράση των μαθητών. Συνάμα προσπαθήσαμε να προάγουμε την δεξιότητα μιας ξένης γλώσσας (Αγγλικής) και τέλος τη συνεργατική μάθηση. Όσον αφορά τη διαθεματική προσέγγιση, εντάξαμε στο θέμα μας μαθήματα όπως η Γλώσσα, Μαθηματικά, Μουσική και Εικαστικά. Στη δομή και στη δημιουργία της συγκεκριμένης εργασίας, πρωταρχικό ρόλο τόσο στη βάση της όσο και στην εξέλιξή της είχε το μάθημα της Φυσικής.
Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η συγκεκριμένη ιστοεξερεύνηση, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τους δασκάλους, παρέχοντας μια ευχάριστη, δημιουργική και αποτελεσματική διδασκαλία. Ο κάθε εκπαιδευτικός βέβαια μπορεί να προσαρμόσει αυτή την ιστοεξερεύνηση, ανάλογα με την ιδιαιτερότητα και το επίπεδο της τάξης του.

Κλείνοντας, προτείνουμε ορισμένες ενδοσχολικές αλλά και εξωσχολικές δραστηριότητες που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν, με την υποστήριξη των γονέων και των αρμόδιων φορέων, προωθώντας έτσι και την βιωματική μάθηση:

  • Με επισκέψεις σε εργοστάσια ανακύκλωσης, αλλά και σε χωματερές, βλέποντας και στην πράξη τα παιδιά την βαρύνουσα σημασία της ανακύκλωσης.
  • Με συμμετοχές των παιδιών στην συλλογή σκουπιδιών, εντός του σχολείου και τον διαχωρισμό αυτών στις ανάλογες κατηγορίες.
  • Με τον σχεδιασμό και την παρουσίαση ενός θεατρικού έργου που να δίνει την δυνατότητα στα παιδιά να εμπλακούν ενεργά στον ρόλο της εξοικονόμησης ενέργειας και της ανακύκλωσης.
  • Μέσω του προγράμματος τηλεδιάσκεψης, δίνοντας την ευκαιρία στα παιδιά να έρθουν σε επαφή με παιδιά από άλλες πόλεις, αλλά και χώρες, με σκοπό να αλληλοενημερωθούν, αλλά και να κατανοήσουν ότι το τοπικό συνδέεται με το παγκόσμιο.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License